Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Lidia Szych, Nowa Wieś Wielka 
uzasadnienie wyboru: Wykształcenie oraz posiadana wiedza, a także doświadczenie zawodowe kandydatki spełniają wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska Inspektora ds. kadr i płac. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta.


Wytworzył: Jacek Puszka (25 sierpnia 2022)
Wprowadził: Elżbieta Nowakowska (25 sierpnia 2022, 11:56:09)stanowisko:

Inspektor ds. kadr i płac

miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rolna 6,86-060 Nowa Wieś Wielka
termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022  14:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr i płac: 

I. Nazwa jednostki:   Zakład Gospodarki Komunalnej, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka, ul. Rolna 6 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Inspektor ds. kadr i płac.      

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Korzystanie z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Ukończone studia wyższe ekonomiczne lub administracyjne. 
6. Praca w administracji samorządowej, co najmniej 3 lata. 
7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera w stopniu, co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel) i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku (Płatnik, Program kadrowo-płacowy).
8. Znajomość przepisów:
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 655);
b) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
c) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1133 z późn. zm.).
9. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska pracy. 

IV. Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
2. Zdolność analitycznego myślenia i konstruowania odpowiednich wniosków, kreatywność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, skrupulatność, systematyczność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.
3. Mile widziana praca w służbach finansowo-księgowych.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. W zakresie spraw pracowniczych:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej,
b) sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
c) prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich oraz innej nieobecności pracownika,
d) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i terminowe rozliczenie składek,
e) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
2. W zakresie wynagrodzeń:
a) naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
b) naliczanie wynagrodzeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
c) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem,
3. Współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami.
4. Prowadzenie spraw organizacyjnych oraz administracyjnych zakładu.
5. Organizowanie, kontrolowanie oraz przebieg prac na cele społeczne.
6.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dostępności.
7.  Prowadzenie archiwum zakładowego.

VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 
3. Praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych.
4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
5. Zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej  z dnia 01 grudnia 2021 r. Znak: KPA.004.10.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. 
6. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.   

VII.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.  

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. Życiorys (curriculum vitae).
2. List motywacyjny. 
3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadanie innych niewymienionych powyżej umiejętności oraz kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie. 
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  - dostępny w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
5. Oświadczenia o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
d) przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wyniku naboru, 
e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   

IX. Termin i miejsce składania ofert: 
Dokumenty należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6, lub przesłać pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rolna 6, 86–060 Nowa Wieś Wielka do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00. Na kopercie powinien być umieszczony napis "Oferta zatrudnienia na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kadr i płac".

X. Dodatkowe informacje i uwagi:
1. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone do zakładu lub nadane w urzędzie pocztowym po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść oryginały dokumentów, o których mowa w pkt VIII.3, których kopie zostały przedłożone przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. 
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zgk.nowawieswielka.pl oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530). Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz.  U. z 2022 r., poz. 530)” oraz własnoręcznie podpisane.
5. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.  

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (77kB) pdf    

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA  
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Rolnej 6 w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.  
Kontakt: zgk-nww@data.pl lub listownie: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rolna 6, 86 - 060 Nowa Wieś Wielka.  
3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej:
a) nie będą udostępniane innym odbiorcom,
b) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych,
c) w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego,
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem,
b) usunięcia danych,
c) przeniesienia danych,
d) ograniczenia przetwarzanych danych.
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Puszka (4 sierpnia 2022)
Opublikował: TOMASZ NOWAKOWSKI (5 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (25 sierpnia 2022, 12:01:32)
Zmieniono: korekta błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95