Strona główna

Strona główna


UWAGA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, iż w związku z włączeniem powiatu bydgoskiego do czerwonej strefy, inkasenci nie będą wchodzić na posesje odbiorców. Prosimy o samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie odczytów:

- osobiście inkasentom, w zachowaniu reżimu sanitarnego
- mailowo: zgk-nww@data.pl
- telefonicznie: 52 381 22 20

W przypadku podawania odczytów mailowo prosimy o podanie następujących danych:

Ø  DANE ODBIORCY ( imię i nazwisko, nazwę firmy) bądź NUMER KONTRAHENTA Id ( znajdujący się obok nazwiska na fakturze)

Ø  ADRES NIERUCHOMOŚCI

Ø  STAN WODOMIERZA  ( w przypadku posiadania więcej niż jednego licznika prosimy podać numer seryjny wodomierza)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej; ul. Rolna 6; 86-060 Nowa Wieś Wielka
www.bip.zgk.nowawieswielka.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
• zawarcia i wykonania umowy, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
• wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
• zrealizowania umowy i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w/w celu,
• statystycznym i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie Zakładowi danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych: Odbiorcami bądź kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
o Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,
o banki i inne podmioty świadczące usługi realizacji płatności,
o sądy, prokuratura i organy administracji państwowej lub samorządowej,
o komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną w zakresie realizacji umowy i/lub usług Zakładu,
o podwykonawcy np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Źródło pochodzenia danych: Dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów, REGON, CEIDG, KRS).

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

   
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
tel. 52 381 22 20, 52 381 20 46
e-mail:  zgk-nww@data.pl
 
Regon: 092365419
 
Konto bankowe: 72 8142 1059 0000 7139 2000 0001
 
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Złotniki Kujawskie
 
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 15:00
 
Telefon alarmowy czynny całą dobę: 52 381 22 20
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Puszka (20 listopada 2004)
Opublikował: Jacek Puszka (20 listopada 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (21 października 2021, 07:13:14)
Zmieniono: zmiana administratora

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 51685