Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2020

zamówienie na:

Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Brzozie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: IZ.361.05.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: EKO SERWIS Sp. z o.o. Ul. Milczańska 30 70-107 Szczecin  
IZ.361.05.2020
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
W postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
 
 
Usługa: Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Brzozie.
 
I.                   ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
tel. 52 38 12 220
e-mail: zgk-nww@data.pl
REGON 092365419
 
II.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w Brzozie ( poletko po prasie – sucha pozostałość ok 16%)
 
Przewidywana, najwyższa szacunkowa ilość osadów, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi ok 1400 ton.
 
Jednorazowa ilość osadów nie powinna być wyższa niż 200 ton (zależnie od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości przekazywanych Wykonawcy komunalnych osadów ściekowych w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Niezależnie od powyższego Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną ilość komunalnych osadów ściekowych.
  
Stosowanie osadów może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701), zwanej dalej ustawą o odpadach, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
   
Załadunek i transport osadów z miejsca tymczasowego magazynowania na terenie przygotowanych poletek oczyszczalni Brzoza do miejsca ich stosowania odbywać się  na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu jego sprzętu. Wywóz osadów odbywać się będzie z częstotliwością uzgodnioną w drodze porozumienia Stron ( nie częściej niż raz w miesiącu) również w okresie wykluczającym stosowanie ich w: rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Obowiązek odebrania osadów od Zamawiającego aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Odbiór osadów nastąpi maksymalnie po upływie 48 h od złożenia zamówienia. Odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów sporządzaną przy każdym transporcie.
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg (znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jej zakończeniu.
 

 
W przypadku odbioru osadów z przeznaczeniem do rolniczych form wykorzystania koszt badania gruntu, oraz ustalenie dawki osadu o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) ponosi Wykonawca.
 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej możliwości wykorzystania osadów ściekowych obejmującej badania gleby oraz dawki osadu o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) Dokumentacja winna obejmować każdą partię osadu przeznaczoną do zagospodarowania przekazaną przez Zamawiającego wraz z badaniami osadu dotyczącymi danej partii których koszt pokryje Zamawiający.III.             TERMIN WYKONANNIA ZAMÓWIENIA:
Wg zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r
 
IV.             SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Trwale spiętą ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Zakład Gospodarki Komunalnej 86-061 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
„Oferta na usługę załadunku, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych”
 
V.                WYMAGANE DOKUMENTY
1.      formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 ),
2.      oświadczenie wykonawcy (Załącznik Nr 2)
3.      pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy, udzielone przez osoby wymienione w dokumencie rejestrowym. Kopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z okazanym oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie. Osoby uprawnione do reprezentacji składają podpisy na wszystkich zapisanych stronach oferty, załącznikach, miejscach, gdzie naniesiono zmiany,
4.      opis planowanego sposobu i miejsca wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,
5.      dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, w szczególności odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów,
6.      dokument potwierdzający wpis w bazie Danych o Odpadach (BDO) w zakresie dotyczącym transportu oraz przyjmowania i przetwarzania odpadów (w tym o kodzie 19 08 05)
7.      zezwolenie (decyzje) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i/lub unieszkodliwiania odpadów (w tym o kodzie: 19 08 05) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia (decyzji), tak aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. Brak stosownych zezwoleń (decyzji) na etapie realizacji umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy.
 
VI.             SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należyta starannością.
2. Cena brutto jest ceną netto wraz z podatkiem.
3. Rozliczenie między wykonawcą, a zamawiającym będzie dokonywane w polskich złotych.
 
 
 
VII.          KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena
 
VIII.       OCENA OFERT:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie zawierała najniższą cenę
 
IX.             OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
mgr inż. Tomasz Nowakowski - gł. specjalista, pok. nr 11, tel. 52 381 22 20 wew. 311, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. od godz. 700 do 1500.
 
X.                TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.01.2020 godz. 11:00
 
 
XI.             POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.      Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 23.01.2020
2.      Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
4.      W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.      Faktury pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
 
Nabywca:
Gmina Nowa Wieś Wielka
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
NIP: 554-286-33-78
 
Odbiorca faktury:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
 
Formularz oferty (47kB) word
Oświadczenie wykonawcy (29kB) word
Wynik postępowania (50kB) word
 
 
 

Odpowiada za treść: Elżbieta Nowakowska
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (15 stycznia 2020, 08:18:08)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (24 stycznia 2020, 08:52:27)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij