zamówienie na:

Dostawa 5 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: IZ.361.29.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: POL-DAW Sp. z o.o.; ul. Nasypowa 2d; Olimpin; 86-061 Brzoza W cenie 16 857,15  

IZ.361.29.2019
 
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
W postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
 
 
Usługa: Dostawa 5 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
I.                    ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
tel. 52 38 12 220
e-mail: zgk-nww@data.pl
REGON 092365419
 
II.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 m3 oleju napędowego grzewczego
(opałowego lekkiego) z dowozem do Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Rolna 6
 86-060 Nowa Wieś Wielka
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 09.13.51.00-5.
2. Olej napędowy grzewczy (opałowy lekki) musi spełniać wymagania jakościowe według obowiązującej normy PN-C-96024:2011 gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:
a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % m/m,
c) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % m/m,
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m,
e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
f) gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3,
g) temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC,
h) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC,
i)  lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6 mm2/s.
3. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego):
a) dostawa oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00),
b) jednorazowe tankowanie - ok. 1m3,
c) do każdej faktury dołączony certyfikat/świadectwo jakości oleju,
d) dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150C,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia obiektu z eksploatacji (np. remont). W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1)      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku.
4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.
5) Wykonawca winien:
a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach.III.              TERMIN WYKONANNIA ZAMÓWIENIA:
Wg zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020
 
IV.              SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Trwale spiętą ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Zakład Gospodarki Komunalnej 86-061 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
„Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w nowej Wsi Wielkiej”
 
V.                 SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1.       Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należyta starannością.
2.       Cena brutto jest ceną netto wraz z podatkiem VAT.
3.       Rozliczenie między wykonawcą, a zamawiającym będzie dokonywane w polskich złotych.
 
VI.              KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena
 
VII.           OCENA OFERT:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie zawierała najniższą cenę
 
VIII.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
mgr inż. Tomasz Nowakowski - gł. specjalista, pok. nr 11, tel. 52 381 22 20 wew. 311, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. od godz. 700 do 1500.
 
IX.              TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.01.2020 r.  godz. 11:00
 
 
X.                 POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.       Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 07.01.2020 r.
2.       Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
4.       W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.       Faktury pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
 
Nabywca:
Gmina Nowa Wieś Wielka
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
NIP: 554-286-33-78
 
Odbiorca faktury:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wieś Wielka
 
Formularz oferty (49kB) word
Wynik postępowania (46kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Nowakowska
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (19 grudnia 2019, 08:40:22)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (8 stycznia 2020, 12:47:18)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132