zamówienie na:

Dostawa 15.000 litrów oleju napędowego i 700 litrów benzyny bezołowiowej 95

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: IZ.361.25.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: LOTOS Paliwa Spółka z o.o. Ul. Elbląska 135 80-718 Gdańska Cena brutto za 1 l oleju napędowego: 5,08 zł Cena brutto za 1 l benzyny bezołowiowej 95: 4,97 zł Odległość odbioru przedmiotu zamówienia: 7,2 km  

IZ.361.25.2019
 
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
W postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Usługa: Dostawa 15.000 litrów oleju napędowego i 700 litrów benzyny bezołowiowej 95
 
I.                    ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej
86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
tel. 52 38 12 220,
e-mail: zgk-nww@data.pl
REGON 092365419
 
II.                  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości około 15.000 litrów, benzyny bezołowiowej 95 w ilości 700 litrów.
2. Jakość paliwa powinna posiadać parametry zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy, w dowolnym dniu tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 
III.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 Sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
 
IV.               SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Trwale spiętą ofertę, sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w kopercie opisanej:
 Zakład Gospodarki Komunalnej 86-061 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6
 „Oferta na zakup paliwa.”
 
V.                 SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1.       Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należyta starannością.
2.       Cena brutto jest ceną netto wraz z podatkiem VAT.
3.        Zmiana ceny oleju opałowego w trakcie trwania umowy, może mieć miejsce w przypadku zmian cen zbytu stosowanych przez producenta, udokumentowanych przez Wykonawcę (przynajmniej raz na kwartał), o procent wzrostu lub obniżki ceny oleju napędowego u producenta.
4.       Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo netto w złotych, za 1 litr, z podaniem daty oferowanej ceny.
5.       Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
 
VI.               KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena oraz odległość odbioru przedmiotu zamówienia
 
VII.            OCENA OFERT:
1.       Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ocen za kryterium ceny oferty oraz minimalnej odległości odbioru przedmiotu zamówienia, wg poniższej tabeli
 
Nazwa kryterium Waga cena oferty 60% min odległość odbioru przedmiotu zamówienia 40%
 
 
 
 
 
2.       Opis  kryterium ceny oferty
1)      Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
           
                 Cmin                                                     gdzie:
PCi = ----------------- x 60                          PCi - ilość punktów za cenę.
                  Cn                                             Cmin - najniższa cena brutto.
                                                                           Cn - cena brutto oferty badanej.
 
 
2)      Maksymalną ilość przyznanych (obliczonych) punków za powyższe kryterium, wynoszącą 60 otrzyma oferta o najniższej cenie. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 60%.
 
3.       Opis kryterium min odległość odbioru przedmiotu zamówienia
1)      Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru: 
                 Tmin                                                      gdzie:
 PTi = ----------------- x 40                          PTi - ilość punktów za odległość
                 Tmax                                                  Tmin – min odległość odbioru
przedmiotu zamówienia
Tmax – zaproponowana odległość odbioru przedmiotu zamówienia.
 
2)      Oferty ocenione będą na podstawie zaproponowanej przez wykonawcę odległości odbioru przedmiotu zamówienia.
3)      Maksymalną ilość przyznanych (obliczonych) punków za powyższe kryterium, wynoszącą 40 otrzyma oferta o minimalnej odległości odbioru przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 40%.
 
VIII.          OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
mgr inż. Tomasz Nowakowski - gł. specjalista, pok. nr 11, tel. 52 381 20 46, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. od godz. 7:00 do 15:00.
 
IX.               TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4.12.2018 godz. 11:00
 
X.                 POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.       Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 4.12.2018 r.
2.       Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
4.       W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.       Faktury pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
 
Nabywca:
Gmina Nowa Wieś Wielka
Ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
NIP: 554-286-33-78
 
 
Odbiorca faktury:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Rolna 6
 86-060 Nowa Wieś Wielka

Formularz oferty (47kB) word
Wynik postępowania (48kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Nowakowska
Opublikował: Elżbieta Nowakowska (27 listopada 2019, 13:02:47)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Nowakowska (4 grudnia 2019, 12:55:59)
Zmieniono: dodanie wyniku ppostepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185